தமிழும் தமிழர்களும் வீடியோ

தமிழ் – மொழி மட்டுமல்ல, மருத்துவம்!

a, e, i, o, u என ஆங்கிலத்தில் ஐந்தே ஐந்து உயிரெழுத்துகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. ஆனால் தமிழில் மட்டும் ஏன் பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துகள் உள்ளன என்று தெரியுமா?

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribeயார் இந்த எழுத்தாளர்

Deepan

Deepan

Script writer, Video Editor & Tamil Content Creator

My Podcast

Latest Posts

உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப