• October 4, 2023

காணாமல் போன பல தமிழ்ப் படைப்புகள்

யாழ்ப்பாணத்திலும், இன்னும் பல இடங்களில் இருந்தும் காணாமல் போன அறிவியல் சார்ந்த பல தமிழ்ப் படைப்புகளின் பெயர்களை பற்றி கூறுகிறேன் !

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe