கவிதை
இயற்கை கவிதை

மரங்கள் நம் வரங்கள்

பல நூறு மரங்களை
அழித்து வீழ்த்தி விட்டு
இளைப்பாற இன்னொரு
மரத்தடி தேடிச் சென்று
நிம்மதி பெரு மூச்சி விடுகிறாய்

மனிதா மனம் மரத்துப்போன
மடமனிதா வேரறுக்கும் உனக்கு வேரில்லாததால் மரத்தின்
வேதனை தெரிவதில்லை

மதங்களை பிடித்த உனக்கு
மரங்களை வெட்டும்
மதம்பிடித்து கொண்டதோ

மரங்களை வெட்டி கீழ் வீழ்த்தும்
அறைகுறை மனிதா
வெட்டவெளியில் வேல் வெயில் உன்னை சுட்டுக்குடைந்து உயிர்வருத்தி வதம் செய்யும்

உள்ளுணர்வகளுக்குள் கடைசி ஓலம் உன் சந்ததியின் காதில்
நுழைந்து ஊடுருவி
உயிரணுவரை சென்று
உருத்தி கிரங்கடிக்கும்

மடமனிதா ஒருபோதும்
மறந்துவிடாதே மரங்கள்
மனிதனை விட மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தது

நாம் ஆரோக்கிய வாழ்வை
வளமாய் நலமாய் வாழ
பூமி நமக்கு தந்த எழில் மிகு வரங்கள் மரங்கள்.

கவிஞர் சென்

கவிஞர் சென்

My Podcast

Latest Posts

உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப