• September 22, 2023

தமிழர்கள் முதல்முதலில் எதை வணங்கி இருப்பார்கள்?

தமிழர்கள் முதன்முதலில் யாரை வணங்கி இருப்பார்கள்? நம் தொல்சமயம் எது? தமிழர்கள் ஆவிகளை வணங்கினார்களா?