• September 25, 2023

தமிழர்கள் முதன்முதலில் யாரை வணங்கி இருப்பார்கள்? நம் தொல்சமயம் எது?

1.தமிழர்கள் முதன்முதலில் யாரை வணங்கி இருப்பார்கள்?

2.நம் தொல்சமயம் எது?


3.தமிழர்கள் ஆவிகளை வணங்கினார்களா?