• June 15, 2024

எது உங்கள் அடையாளம் தெரியுமா?

பாரதி தன்னை எப்படி அறிமுகம் செய்துகொண்டார்.
ஒரு மனிதனுக்கு அறிமுகமும் எது? அடையாளம் எது?
சுயமுன்னேற்ற பதிவு!

Watch full video in YouTube and Don’t forget to Subscribe